19 ธันวาคม 2566
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี จัดพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเอนกประสงค์แบบพิเศษ ในเวลา 9.00 น. โดยมี พระปิยทัสสี เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และท่าน ดร.วลัยรัตน์ ทรัพย์คีรี เป็นประธานในงานพิธี พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ คณะครู และบุคลากรร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
อนึ่ง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ในการสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ เป็นอาคารเรียนพร้อมโรงอาหาร 3 ชั้น และโรงจอดรถ จำนวนเงิน 49,998,500.00 บาท (สี่สิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อทดแทนอาคาร 1 ที่ชำรุด

By admin