คำสั่ง ประจำปี 2566

 คำสั่งที่ 121/2566 เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

คำสั่งที่ 111/2566     แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินภายในสถานศึกษาและจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา    ประจำปีการศึกษา 2566