วันที่ 19 -24 เมษายน 2566 งานอาคารสถานที่ กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ได้รับการสนับสนุนกำลังพล และเครื่องจักรกล จาก กองพลทหารช่าง, กรมการหทารช่าง ,กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์ ในการขนย้าย ครุภัณฑ์ภายในอาคาร อำนวยการ และ โต๊ะม้าหินอ่อน โต๊ะทานข้าวในโรงอาหาร ออกจากพื้นที่ เพื่อเตรียมการรื้อถอนอาคาร