การอบรมเชิงปฏิบัติการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน สู่ความก้าวหน้าทางวิชาชีพตามหลักเกณฑ์การปรัเมิน วPA” วันที่ 8-9 มิถุนายน​2567 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี

By admin