กรรมการประเมินประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษา

ประจำปีการศึกษา  2565

 

ได้รับมอบหมายให้ปฎิบัติหน้าที่ กรรมการในการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้เข้าประเมินกลุ่มแนะแนวการศึกษา ในวันที่ 12 มีนาคม 2566