ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ

ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ หมายถึง กระบวนการพัฒนาสมรรถนะและวิชาชีพ โดยมีแผนการพัฒนาตนเอง และดำเนินการพัฒนาตนเองตามแผนอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงานความต้องการจำเป็น องค์ความรู้ใหม่ นโยบาย แผนกลยุทธ์ของหน่วยงานการศึกษาหรือส่วนราชการต้นสังกัด มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในระดับสถานศึกษา หรือระดับเครือข่าย หรือระดับชาติ และแสดงบทบาทในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ด้วยความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตรที่มีวิสัยทัศน์ คุณค่า เป้าหมายและภารกิจร่วมกัน ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน เพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร และสร้างนวัตกรรมจากการเข้าร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

3.1 การพัฒนาตนเอง

การพัฒนาตนเอง หมายถึง กระบวนการพัฒนาสมรรถนะของครูรายบุคคล โดยมีแผนการพัฒนาตนเองและดำเนินการตามแผนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง สอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงาน ความต้องการจำเป็น องค์ความรู้ใหม่ หรือตามนโยบาย หรือแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานการศึกษาหรือส่วนราชการต้นสังกัด โดยนำความรู้ ความสามารถ ทักษะ ที่ได้จากการพัฒนาตนเองมาพัฒนานวัตรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน

ระดับคุณภาพ

1. จัดทำแผนพัฒนาตนเองที่สอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงาน ความต้องการจำเป็นหรือตามแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานการศึกษาหรือส่วนราชการต้นสังกัด

1. จัดทำแผนพัฒนาตนเองที่สอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงาน ความต้องการจำเป็นหรือตามแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานการศึกษาหรือส่วนราชการต้นสังกัด

2. พัฒนาตนเองตามแผน

1. จัดทำแผนพัฒนาตนเองที่สอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงาน ความต้องการจำเป็นหรือตามแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานการศึกษาหรือส่วนราชการต้นสังกัด

2. พัฒนาตนเองตามแผน

3. นำความรู้ ความสามารถและทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองมาพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน

1. จัดทำแผนพัฒนาตนเองที่สอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงาน ความต้องการจำเป็นหรือตามแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานการศึกษาหรือส่วนราชการต้นสังกัด

2. พัฒนาตนเองตามแผน

3. นำความรู้ ความสามารถและทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองมาพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน

4. สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการพัฒนา

5. เป็นแบบอย่างที่ดี

1. จัดทำแผนพัฒนาตนเองที่สอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงาน ความต้องการจำเป็นหรือตามแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานการศึกษาหรือส่วนราชการต้นสังกัด

2. พัฒนาตนเองตามแผน

3. นำความรู้ ความสามารถและทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองมาพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน

4. สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการพัฒนา

5.เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นผู้นำ

หลักฐาน ร่องรอยประกอบการประเมิน

ปีการศึกษา 2564

1. จัดทำแผนพัฒนาตนเองที่สอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงาน ความต้องการจำเป็นหรือตามแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานการศึกษาหรือส่วนราชการต้นสังกัด
2. หลักฐานการพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนาตนเอง ID Plan

วันที่ 15 พฤษภาคม 2564  เวลา 14.30 น – 17.30 น. ข้าพเจ้าได้เข้ารับการอบรม ออนไลน์ ผ่าน APP Zoom เรื่อง เทคนิคการสอน OnLine ยังไงให้ปัง  โดยวิทยากร ดร.ชุติวัฒน์  สุวัตถิพงศ์  ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.) เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบัน เป็นอาจารย์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ทักษะ / วิชาการ

  • ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 
  • ทักษะการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ยุคใหม่

จัดโดย  ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

            ระหว่างวันที่ 17 – 21  พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ข้าพเจ้าได้เข้ารับการอบรมออนไลน์  OBEC 2021  Webiner      “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู”  โดยได้รับความร่วมมือในการสนับสนุนวิทยากรจากหน่วยปฏิบัติการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านช่องทาง OBEC Channel โดยมีหัวข้อในการอบรม ดังนี้

17 พฤษภาคม 2564

       แนวทางการพัฒนาการเรียนออนไลน์

       การสอนความปลอดภัยบนโลกอินเตอร์เน็ตด้วยการเรียนเชิงรุก

18 พฤษภาคม 2564

      การสร้างห้องเรียนออนไลน์ 1

     การสร้างห้องเรียนออนไลน์ 2

19 พฤษภาคม 2564

     เทคนิคและวิธีการสอนออนไลน์แบบมีปฏิสัมพันธ์

     ห้องเรียนออนไลน์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน

20 พฤษภาคม 2564

     การจัดกิจกรรมการเรียนออนไลน์ตามแนวคิดเกมิฟิเคชั่น

21 พฤษภาคม 2564

      การส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ด้วยสื่อวีดีโอออนไลน์

     ห้องเรียนกลับด้านด้วยวีดีโอแบบมีปฎิสัมพันธ์

3. นำความรู้ ความสามารถและทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองมาพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน