ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ

ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ หมายถึง กระบวนการพัฒนาสมรรถนะและวิชาชีพ โดยมีแผนการพัฒนาตนเอง และดำเนินการพัฒนาตนเองตามแผนอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงานความต้องการจำเป็น องค์ความรู้ใหม่ นโยบาย แผนกลยุทธ์ของหน่วยงานการศึกษาหรือส่วนราชการต้นสังกัด มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในระดับสถานศึกษา หรือระดับเครือข่าย หรือระดับชาติ และแสดงบทบาทในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ด้วยความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตรที่มีวิสัยทัศน์ คุณค่า เป้าหมายและภารกิจร่วมกัน ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน เพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร และสร้างนวัตกรรมจากการเข้าร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

3.2 การพัฒนาวิชาชีพ

การพัฒนาวิชาชีพ หมายถึง กระบวนการพัฒนาวิชาชีพครู โดยการมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในสถานศึกษา หรือระดับเครือข่าย หรือระดับชาติ และแสดงบทบาทในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ด้วยความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร มีวิสัยทัศน์ คุณค่า เป้าหมายและถารกิจร่วมกัน เพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร และสร้างนวัตกรรมจากการเข้าร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยนำความรู้ ความสามารถ ทักษะ ที่ได้จากการพัฒนาวิชาชีพมา

ระดับคุณภาพ

1. เข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

1. เข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

2. นำองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน

1. เข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

2. นำองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน

3. สร้างนวัตกรรมที่ได้จากการเข้าร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

4. สร้างเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

1. เข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

2. นำองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน

3. สร้างนวัตกรรมที่ได้จากการเข้าร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

4. สร้างเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

5. สร้างนวัตกรรมทางการเรียนรู้ในสถานศึกษา

1. เข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

2. นำองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน

3. สร้างนวัตกรรมที่ได้จากการเข้าร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

4. สร้างเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

5. สร้างนวัตกรรมทางการเรียนรู้ในสถานศึกษา

6. เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อวงการวิชาชีพ

หลักฐาน ร่องรอยประกอบการประเมิน

ปีการศึกษา 2564

1. เข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
2. นำองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมชุมชน การเรียนรู้ทางวิชาชีพไปใช้ในการจัดการเรียน การสอน
3. สร้างนวัตกรรมที่ได้จากการเข้าร่วมใน ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
4. การสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม ในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)