การสร้างรูปทรง เรขาคณิต

           รูปทรงของชิ้นงานที่นำมาเขียนเป็นแบบงานในงานเขียนแบบเทคนิคล้วนแล้วแต่มีการนำเอารูปทรงเรขาคณิตมาใช้และนำมาประยุกต์เพื่อเขียนเป็นรูปทรงของแบบงาน ดังนั้น ผู้ที่จะทำการเขียนแบบงานจึงจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้และฝึกหัดการเขียนรูปทรงทางเรขาคณิตพร้อมทั้งการนำเอารูปทรงต่าง ๆ ทางเรขาคณิตมาประยุกต์ใช้ในการเขียนแบบงาน ประกอบด้วย

       1. การสร้างเส้นในรูปแบบต่าง ๆ

       2.การสร้างรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า

      3. การสร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส

      4. การสร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตามแนวทแยงมุม

     5. การสร้างรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่า

     6. การสร้างรูปหกเหลี่ยมด้านเท่า

วิดีโอบันทึกการสอน การสร้างรูปทรงเรขาคณิต