เครื่องมือเขียนแบบ เป็นสิ่งจำเป็นของงานเขียนแบบ ซึ่งช่วยให้แบบมีความถูกต้องสมบูรณ์ฉะนั้นเราควรศึกษาประเภทของเครื่องมือเขียนแบบวิธีการใช้และการบำรุงรักษา

1.  กระดานรองเขียนแบบและโต๊ะเขียนแบบ

 โต๊ะเขียนแบบใช้กับไม้ทีฉาก โต๊ะที่ใช้เขียนแบบ เป็นโต๊ะที่มีแผ่นพื้นเป็นสี่เหลี่ยมมีผิวเรียบมีขอบด้านข้างทั้งด้าน เรียบเป็นมุมฉาก สามารถปรับเอียงได้ ด้าน
การบำรุงรักษา
       ควรรักษาผิวและบริเวณขอบโต๊ะไม่ให้มีรอยและสิ่งสกปรก พร้อมทั้งต้องได้ฉากอยู่เสมอโต๊ะเขียนแบบแบบรางเลื่อนมีอุปกรณ์ปรับองศาเป็นโต๊ะที่มีความมั่นคงและมี อุปกรณ์การเขียนแบบอยู่บนโต๊ะ โดยไม่ต้องนำไม้ที และฉากมาใช้ประกอบ