การอบรมสร้างความเข้าใจในการจัดจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2566

ในระหว่างวันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2565  ณ โรงแรม เวียงคำ จ. เชียงใหม่