อบรม การบริหารจัดการทรัพยากรอาคาร สถานศึกษา ในยุค 5.0

วัน อาทิตยืที่ 26 มีนาคม นายธนกฤต   พราหมน์นก  รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย นายวิรุธ   ยังมีสุข  หัวหน้างานอาคารสุถานที่ ได้เข้าร่วมอบรม โครงการ การบริหารจัดการทรัพยากรอาคารสถานศึกษา ในยุค 5.0 (Facility Management in School ) ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM)