ประวัติการศึกษา

  ระดับ วิชาเอก สถานศึกษา ปีที่จบ 
 1 ปฐมศึกษา –   
 2 มัธยมศึกษาตอนต้น – โรงเรียนโสภณศิริราษฏร์  ใบประกาศ
 ปพ. 1
 3 ประกาศนียบัตร ปวช (อิเล็กทรอนิกส) โรงเรียนดรุณา โปลีเทคนิค  ใบประกาศ
 ปพ. 1
 4 ประกาศนียบัตรชั้นสูง ปวส. (อิเล็กทรอนิกส์) วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี  ใบประกาศ
 ปพ. 1
 5 ปริญญาตรี วศ.บ. ไฟฟ้า (ไฟฟ้าสื่อสาร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  ใบประกาศ
 ปพ. 1
 6  ปริญญาตรี ป. บัฒฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช  ใบประกาศ
 ปพ. 1
Total Page Visits: 31 - Today Page Visits: 0