ประวัติการทำงาน/ประสบการณ์

วัน /เดือน / ปี ตำแหน่ง / วิทยฐานะ สถานที่ วิชาที่สอน
24 มีนาคม 2559
ครูผู้ช่วย
โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

1 วิชาเขียนแบบ
2.วิชางานไฟฟ้า
3. วิชาวิทยาการคำนวร
4 วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี

24 มีนาคม 2560
ครู ค.ศ. 1
โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

1 วิชาเขียนแบบ
2.วิชางานไฟฟ้า
3. วิชาวิทยาการคำนวร
4 วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี

9 เมษายน 2564
ครู ค.ศ. 1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
  1. วิชาการงานอาชีพพื้นฐาน ม 1
  2. วิชาช่างเขียนแบบ
Total Page Visits: 932 - Today Page Visits: 2