รับการนิเทศการสอน ครั้งที่ 1 โดย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ครั้งที่ 2 ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาพกิจกรรมคลิก