การจัดการเรียนการสอน รายวิชา วิทยาการคำนวณ โดยใช้กิจกรรม Unplug   โดยให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัต การแทนตัวเอง เปฌนการทำงานของคอมพิวเตอรืในการจัดกเรียนข้อมูล

ภาพกิจกรรมคลิก