กิจกรรม การเรียนการสอน วิชา ช่างเขียนแบบ

ประจำปีการศึกษา 2565