ภาพบรรญากาศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชาเขียนแบบ ด้วยคอมพิวเตอร์  โดยใช้โปรแกรม sketch up ในการออกแบบบ้าน 

ภาพกิจกรรมคลิก