การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ Covid 19

ในช่วงเดือน มกราคม 2564 มีการแพร่ระบาทของเชื่อไวรัส Covid 19 รอบ 2 ทำให้โรงเรียนตองทำการปิดการเรียนการสอน ณ ที่โรงเรียน และปรับกระบวนการเรียนการสอนออนไลน์ทดแทน ข้าพเจ้าได้ดำเนิกการจัดการเรียนการสอนออนไลนืโดยการสร้างห้องเรียนออนไลน์ โดยใช้ Moodle (http://www.kruohm.org/lms) และทำการสอนทางไกลผ่าน Application Google Meet