ระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤษภาคม 2564 ข้าพเจ่าเป็นคณะกรรมการคัดกรองนักเรียนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามคำสั่ง ที่ 107 /2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกและรายงานตัวนักเรียน เข้าเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564 

หน้าที่

          คัดกรองนักเรียนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บริเวณทางเข้าประตู1 (ประตูหน้าโรงเรียน) และประตู 3 (ประตูด้านโรงยิมเนเซียม)

           ตรวจสอบหลักฐานการเข้าสอบของนักเรียนก่อนเข้าสนามสอบ

           ดูแลอำนวยความสะดวกในกรณีนักเรียนเข้าสอบ และมีอาการเจ็บป่วย