ข้าพเจ้า ได้รับมอบหมายจากโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ให้ทำหน้าที่ ครูที่ปรึกษา 4/6  เพื่อเป็นการทราบถึงสภาพของครอบครัวนักเรียน ข้าพเจ้าจึงออกเยี่ยมบ้านนักเรียนตามโครงดารเยี่ยมบ้าน

ภาพกิจกรรมคลิก