วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องด้วยวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นวันมาฆบูชา โดยมี ดร.ราเมศน์ โสมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง พร้อมด้วย ดร.วรพงษ์ เถาว์ชาลี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป นางสาวพนิดา ยอดรัก รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และนางสาวพิชชาพร บุญยืน รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มบริหารงบประมาณ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ร่วมเดินเวียนเทียนและฟังเทศน์เพื่อเป็นพุทธบูชาแด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ วัดธาตุทอง พระอารามหลวง

ภาพกิจกรรมคลิก