วันที่  9 เมษายน  2564   ข้าพเจ้า นายวิรุธ      ยังมีสุข   เข้ารายงานตัวย้าย มาปฏิบัติหน้าที่ ที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี  ได้รับเกียรติอย่างสุงจาก นายราเมศน์     โสมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นางสาวพนิดา   ยอดรัก   รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ นางสาวพิชชาพร    บุญยืน   รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและกลุ่มบริหารงานบุคคล พล้อมคณะครู เดินทางมาส่งข้าพเจ้าเข้าปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี