พิธีรับประทานประกาศนียบัตรจบหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ในวันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี จึงได้กำหนดพิธีรับประทานประกาศนียบัตรจบหลักสูตร แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ในปีการศึกษา ๒๕๖๕