วันที่ 23 มิถุนายน 2564  กองทัพบก โดยกรมทหารช่าง จังหวัดราชบุรี ได้เข้าร่วมดำเนินการทำความสะอาดอาคารเรียนและพื้นที่โดยรอบโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอน